Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR), παρέχω δια του παρόντος τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως το όνομα και το επώνυμό μου, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό σταθερού τηλεφώνου, καθώς και περιγραφικά στοιχεία πωλήσεων στην εταιρεία με την επωνυμία INTERVET HELLAS Α.Ε., η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 63, (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, και συγκεκριμένα για αποστολή άμεσων προωθητικών ενεργειών (μάρκετινγκ) (που περιέχουν π.χ. νέα, πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και τις ειδικές εκδηλώσεις, έρευνες ικανοποίησης, και άλλες προωθητικές επικοινωνίες οι οποίες ενδέχεται να με ενδιαφέρουν) μέσω .E-mail

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε τους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε την συγκατάθεσή σας, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας που θα θέλατε να χρησιμοποιηθούν για εσάς.

Η παρούσα συγκατάθεση ισχύει επίσης και για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία καθώς επίσης και για την κοινοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Intervet/MSD Animal Health

Βεβαιώνω δια της παρούσας ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με την δυνατότητα κοινοποίησης των προσωπικών μου δεδομένων στις συνδεδεμένες με την Intervet εταιρείες, τους επιχειρηματικούς της εταίρους και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, στο μέτρο που η κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, και με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά μου δεδομένα προστατεύονται επαρκώς. Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, για τους προαναφερόμενους σκοπούς, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε τρίτα μέρη τα οποία βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και άλλων χωρών, στις οποίες το πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμο με αυτό στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που οι προσωπικές μου πληροφορίες διαβιβαστούν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις προς αυτές τις χώρες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που επιτρέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

Διά της παρούσας, αναγνωρίζω ότι έχω ενημερωθεί ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ως άνω σκοπούς και μόνο για το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πραγματοποίηση αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ήδη διά της παρούσας, δηλώνω ότι είμαι ενήμερος ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχω το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερωθώ, κατόπιν αιτήματός μου, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά μου δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβω περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επεξεργασία και τις κατάλληλες εγγυήσεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, έχω το δικαίωμα να αιτηθώ την διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά μου δεδομένα, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Μπορώ επίσης να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα που περιέχει παράπονα, προβληματισμούς ή ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου euprivacydpo@msd.com.

Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, εντούτοις, η παράλειψη να παράσχω τα προσωπικά δεδομένα θα οδηγήσει στην αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει τον σχετικό σκοπό (ους) της επεξεργασίας.

Περαιτέρω, διά της παρούσας δηλώνω ότι είμαι ενήμερος ότι ανά πάσα στιγμή έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τέλος, διά της παρούσας δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να υποβάλλω καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αντίκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Εάν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της Αγγλικής και της Ελληνικής εκδοχής, υπερισχύει η εκδοχή στην Ελληνική γλώσσα

Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου ιστοτόπου και δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό σχετικό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Intervet στη ως άνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου.

2022/02/11