Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα Social Media της MSD Animal Health.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «INTERVET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERVET HELLAS M.Α.Ε.»
(εφεξής, η «MSD Animal Health» ή η «Εταιρεία»), θυγατρική της Merck Sharp &
Dohme (MSD), ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες για εσάς, όπως
το όνομα ή/και το όνομα χρήστη καθώς και τα σχόλια και τις αναρτήσεις σας
προκειμένου να κατανοήσει και να διερευνήσει τις προοπτικές αναφορικά με την
αποστολή, τη στρατηγική, τις πρακτικές και τις εξελίξεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας στον τομέα της υγείας των ζώων, καθώς και για τη
συμμόρφωσή της με τις νομικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές της MSD σε σχέση με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και ιδίως τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), παρακαλούμε
όπως ανατρέξετε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
στον σύνδεσμο https://www.msdprivacy.com/gr/gr/.

MSD Animal Health. The science of healthier animals.


KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.516.924
GR-NON-210900007