Εμβόλια αδρανοποιημένα ενέσιμα για πτηνά

Nobi-vac REO

Λοιμώδους αρθρίτιδας

Nobilis E.coli inac

Πολυδύναμο κολιβακιλλώσεων

Nobilis RT+IBmulti+G+ND

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + Gumboro + ψευδοπανώλης

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης + EDS’76

Nobilis Salenvac T

Σαλμονέλλωσης από S.enteritidis και S.typhimurium