Ορμονικά για Χοίροι

ESTRUMAT

Ενέσιμο διάλυμα κλοπροστενόλης 250 μg/ml. Προσταγλανδίνη F2α για βοοειδή, ιπποειδή και Χοίροι

P.G. 600

PMSG+CG για πρόκληση οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας στις χοιρομητέρες

Receptal

Βουσερελίνη (GnRH) για ωοθηκικές κύστεις, βελτίωση γονιμότητας σε ίππους, βοοειδή, Χοίροι και κουνέλια